Cara Pemeriksaan Karangan Bahagian B

Bahagian B

Perincian Pemarkahan

Cara Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan

2. Jika karangan :
    a. Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa
    b. Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan

3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah

4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah.
    Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang

5. Cara menanda kesalahan isi , ejaan dan tanda baca :

    (  ) = Kesalahan isi

    _______ = Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan

    / = Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)

    // = Kesalahan ejaan yang berulang

    O = Kesalahan tanda baca